Vedtægter

2022 VEDTÆGTER FOR VESTJYSK DISTRIKTSGILDE

§ 1. Distriktsgildets navn er Vestjysk Distriktsgilde.

       Distriktsgildet omfatter:

 • Sct. Georgs Gildet i BRAMMING,
 • Sct. Georgs Gildet i ESBJERG,
 • Sct. Georgs Gildet på FANØ
 • Hærvejens Sct. Georgs Gilde
 • Sct. Georgs Gildet i RINGKØBING,
 • Sct. Georgs Gildet i SKJERN/TARM,
 • Hjedding Gildet
 • Klangildet Oksbøl-2. Varde.

§ 2. Distriktsgildet arbejder efter love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark. Distriktsgildet ledes af en distriktsgildeledelse på tre medlemmer.
Det er distriktsgildeledelsens opgave at inspirere og bistå enkelt-gilderne i deres arbejde samt koordinere kursusvirksomhed og internationalt arbejde og forbindelse til offentligheden.

§ 3. Distriktsgildetinget, som skal afholdes hvert år inden udgangen af 2. kvartal, er distriktets øverste myndighed.
Det består af:
–   Distriktsgildeledelsen
–   Tre gildeledelsesmedlemmer for hvert af de gilder, der udgør Vestjysk Distriktsgilde.

Hvert medlem af distriktsgildetinget har én stemme. Er et medlem af distriktsgildetinget forhindret i at møde op, kan han/hun ved skriftlig fuldmagt overdrage sin stemmeret til et andet medlem af eget gilde. Ingen enkelt person kan have mere end en stemme.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel i distriktsgildets blad »Vestjyden« eller ved digital udsendelse til hver enkelt gildebror med dagsorden, regnskab og budget for det kommende år.

Distriktsgildets regnskabsår er kalenderåret.

Forslag, der ønskes behandlet på distriktsgildetinget, skal offentliggøres af distriktsgildeledelsen i distriktsbladet »Vestjyden«s aprilnummer eller ved digital udsendelse til hver enkelt gildebroder. Eventuelle forslag skal være distriktsgildemesteren i hænde senest 14 dage før »Vestjyden«s aprilnummers deadline, som fremgår af martsnummeret.

Alle gildebrødre i Vestjysk Distriktsgilde kan deltage i distriktsgildetinget.

§ 4. Dagsorden for Distriktsgildetinget er:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Distriktsgildemesteren aflægger beretning.
 3. Behandling af indkomne forslag.
 4. Distriktsgildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og fremlægger budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Beretninger aflægges, og reviderede regnskaber fremlægges for de under distriktsgildet hørende fonde, institutioner og udvalg.
 6. Valg af distriktsgildeledelse:
 7. Distriktsgildemester og suppleant for denne på lige årstal.
 8. Distriktsgildekansler og suppleant for denne på ulige årstal.
 9. Distriktsgildeskatmester og suppleant for denne på lige årstal.
 10. Valg af:
 11. Distriktets internationale Sekretær og suppleant for denne på ulige årstal.
 12. Distriktets uddannelsessekretær og suppleant for denne på lige årstal.
 13. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 14. Valg af redaktør og suppleant for denne.
 15. Valg af medlemmer til fonde, institutioner og udvalg.
 16. Eventuelt.

Funktionsperioden for de under § 4 punkt 6 og 7 nævnte tilstræbes at være mindst to år, dog under hensyntagen til landsgildets love § 7 d.

§ 5. Ekstraordinært distriktsgildeting skal afholdes, når distriktsgildeledelsen eller mindst 1/3 af distriktets gilder kræver det, med udførlig angivelse af de sager, der ønskes behandlet.
Indkaldelse skal ske inden 1 måned efter kravets fremsættelse med mindst 14 dages varsel, med angivelse af en dagsorden, der mindst skal indeholde § 4 pkt. 1, 3 og 10. Indkomne forslag skal udsendes sammen med indkaldelsen.

§ 6. Vedtægtsændringer kan ske på et distriktsgildeting, hvor de foreslåede ændringer er opført i dagsordenen, såfremt 2/3 af distriktets gilder er repræsenterede, og når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Såfremt distriktsgildetinget ikke er beslutningsdygtigt, skal der indkaldes til et ekstraordinært gildeting, jvf. § 5, hvor vedtægtsændringer kan vedtages med almindeligt flertal.

§ 7. I forhold, der ikke er omfattet af nærværende vedtægter, eller i tvivlstilfælde, er de for landsgildet gældende love og administrative bestemmelser gældende.

Således vedtaget på distriktsgildetinget den 19. maj 2022

Henning Rose
Dirigent