Info

Som led i Sct. Georgs Gilderne i Danmark er vi en lokal sammenslutning af nuværende og tidligere spejdere, spejder- eller gildeinteresserede, der har sat sig som mål at virkeliggøre ordene:
Én gang spejder – altid spejder.
Som gildebrødre optages både kvinder og mænd.

Hvad laver vi så i gildet?
Gildehal
Vi mødes i gildehal 4 – 5 gange årligt. Her finder bl.a. nyoptagelser sted.

Gildemøde
I de måneder, hvor der ikke afholdes gildehal, holdes i stedet et gildemøde. Det er aftener med meget forskelligt indhold, f.eks. foredrag, besøg i virksomheder, udstillinger, friluftsture, osv – ja, der er næsten ingen begrænsning for de gode ideer, som kan komme fra enhver gildebror.

Gruppemøder
Gildets medlemmer er samlet i et antal grupper – ligesom patruljerne i en spejdertrop. Grupperne bestemmer selv deres egne aktiviteter, og også på dette område sprudler fantasien og virkelysten. Gruppernes møder foregår normalt i medlemmernes private hjem, og vi lægger vægt på, at arrangementerne økonomisk ligger på et plan, hvor alle kan være med. Efter tur står grupperne for gildearrange-menterne.

Laug og udvalg
Til varetagelse af særlige interesser og til løsning af særlige opgaver er der oprettet udvalg:

  • Lokaleudvalget, som tager sig af vores fælles lokaler og deres indhold, benyttelse og vedligeholdelse
  • Bladudvalget, som består af enkeltgildernes og fællesrådets redaktører af vores medlemsblad, STADEN
  • Spejderkontakt, som arbejder med spejderløb, Dispositionsfonden, som opsamler penge til spejder- og andre gode formål
  • Slagelse Marchen i forbindelse med Slagelse festuge, som sammen med Sct. Mikaels Nat også skaffer penge til Dispositionsfonden